รายชื่อผู้โชคดี รายการ " ผิวนุ่มท้าหนาว ชวนสาวท่องสวิส " (Nationwide)
รางวัล : แพ็กเกจท่องเที่ยวประแทศสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 7 คืน มูลค่ารางวัลละ 250,000 บาท สำหรับ 2 ที่นั่ง จำนวน 6 รางวัล
คุณ อรบุษย์     สังข์เกิดสุข       จังหวัด นครปฐม
คุณ อุษณีย์     เฟืองอุย         จังหวัด พะเยา
คุณ รุจิรา       พงษ์ประเสริฐ    จังหวัด เพชรบูรณ์
คุณ มยุรี       สัณฐาน          จังหวัด ชุมพร
คุณ เชาวฤทธิ์   บุญพึ่ง           จังหวัด สมุทรปราการ
คุณ รุ่งทิพย์    ทองด้วง         จังหวัด เชียงใหม่


ข้อความเกณฑ์การตัดสิน และการแจกจ่ายรางวัล ตามเอกสาร ปค.
 14 
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

2.หลักฐาน และ เอกสารที่ใช้ในการรับรางวัล  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน  และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ที่แนบมาพร้อมชิ้นส่วน 
พร้อมจดหมายแจ้งโชคฉบับจริงที่ระบุว่าเป็นผู้โชคดี

3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัล หรือไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้

4. รางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทาง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และการทำหนังสือเดินทาง (Passport) และ วีซ่า ด้วยตนเอง และหากผู้โชคดีดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือไม่สามารถเดินทางตามวันเวลา ที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ที่ ทป.101/2544

6. คำตัดสินของ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด 
Current Pageid = 40